STANOVY A JEDNACÍ ŘÁD
Ústřední knihovnické rady České republiky

Ministerstvo kultury ČR (dále jen "MK ČR") vydává v souladu s § 15 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) tyto stanovy a jednací řád Ústřední knihovnické rady České republiky:

Článek I.

1. Ústřední knihovnická rada České republiky (dále jen "rada") je poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra kultury ČR pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven (dále jen knihovnictví) v České republice.

2. Členy rady jmenuje a odvolává ministr kultury ČR zejména z řad odborníků, zástupců profesních sdružení a přestavitelů institucí z oblasti knihovnictví. Jejího předsedu, místopředsedu a tajemníka jmenuje a odvolává ministr kultury ČR na doporučení členů rady. Členství v radě je čestné a nezastupitelné.

3. Předseda odpovídá za činnost rady ministru kultury ČR a zastupuje radu na veřejnosti. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností.

4. Členství v radě zaniká vzdáním se funkce (písemně ministrovi kultury ČR), odvoláním nebo úmrtím člena.


Článek II.

1. Rada se vyjadřuje k zásadním programovým, legislativním a normativním záměrům v oblasti knihovnictví. Ve spolupráci s příslušným odborem MK ČR předkládá ministru kultury ČR návrhy na řešení zásadních problémů knihovnictví v České republice.

2. Rada se vyjadřuje ke stanovení prioritních oblastí poskytování dotací provozovatelům knihoven a k náplni programů MK ČR určených k rozvoji knihovnictví.

3. Rada zpracovává návrhy a doporučení týkající se postavení, funkce a mezirezortní kooperace knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby


Článek III.

1. Zasedání rady svolává předseda nejméně dvakrát ročně.

2. Pozvání na zasedání rady zajišťuje tajemník, a to písemnou formou. S pozvánkou zasílá program jednání, popřípadě i podkladové materiály. Nemůže-li se člen zúčastnit zasedání rady, je povinen se předem omluvit tajemníkovi rady.

3. Ministr kultury ČR určí zástupce MK ČR, který spolupracuje s radou a účastní se jejího zasedání s hlasem poradním.

4. Zasedání rady je neveřejné. Předseda rozhodne o případné účasti hostů na zasedání rady.

5. Místem zasedání je zpravidla sídlo MK ČR.

6. Zasedání rady řídí předseda. Rada je způsobilá jednat a přijímat usnesení za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. K právoplatnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů rady. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Stanoviska členů rady odlišná od přijatých usnesení se na žádost členů zaprotokolují do zápisu.

7. Činnost rady v období mezi zasedáními řídí její předsednictvo ve složení předseda, místopředseda a tajemník.


Článek IV.

1. Ze zasedání rady zpracovává tajemník rady zápis, který musí být odsouhlasen předsedou.

2. Zápis rozesílá tajemník ministrovi kultury ČR, určenému zástupci MK ČR a členům rady, popřípadě jiným osobám, určí-li tak předseda.


Článek V.

1. Cestovní náklady členů rady hradí MK ČR podle obecně platných předpisů.

2. Těmito stanovami a jednacím řádem se zrušuje organizační a jednací řád ze dne 12. 2. 1997.

3. Tyto stanovy a jednací řád nabývají účinnosti dnem podpisu.

 

 


ministr kultury ČR


V Praze dne

11.03.2002